07/08/2021 00:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bao giờ cho chuối có cành

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 28/03/2008 06:19

 

Bao giờ cho chuối có cành,
Cho sung có nụ, cho hành có hoa.
Bao giờ trạch đẻ ngọn đa,
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.
Bao giờ cây cải làm đình,
Gỗ lim làm ghém thì mình lấy ta.
Khảo dị:
Bao giờ rau diếp làm đình,
Gỗ lim làm ghém thì mình lấy ta.
Bao giờ trạch đẻ ngọn đa,
Bồ câu đẻ nước thì ta lấy mình.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bao giờ cho chuối có cành