Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò chạy đi


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)