Ba dân mở hội tháng năm,
Mười hai chạ chải, hôm rằm bơi thi.
Ba dân đánh trống chỉ huy,
Thuyền nào đạt nhất, cờ thì có mao.
Cả Thuyết đứng mũi chịu sào,
Hai Dương đánh mõ, Trương Giao phất cờ.
Lái Hành lái vượt thuỷ cơ,
Dân ta đâu có được cờ mà tranh.


Bài ca dao tả hội Chèm (hay Trèm), nay là xã Thuỵ Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002