Bụt nhà không thiêng, đi cầu Thích Ca ngoài đường.


Xứ ta cũng có Bụt như các ông Khổng Minh, Từ Đạo Hạnh… nhưng người ta không sùng bái bằng phật Thích Ca ở bên Ấn Độ cho nên có câu đó. Cũng có người giảng Bụt nhà đây tức cha mẹ ở nhà, cha mẹ sinh ra con, nuôi nấng dậy dỗ, gây dựng, làm nên hạnh phúc cho con không khác gì Bụt sống. Vậy mà kẻ làm con thường không thờ cha mẹ cho hết lòng lại đi tin sùng lễ bái Bụt ở đâu đâu (ngoài đường). Đại ý câu này chê những kẻ không biết thờ kính cha mẹ, mà chỉ biết tin lễ bái để cầu phúc.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952