Bụng trâu làm sao bụng bò làm vậy.


Bụng bò cũng giống bụng trâu, vì trâu bò thuộc cùng một loại. Người ta thường mượn câu này để nói người ta bụng dạ ai cũng như nhau, cũng có những nguyện vọng mong muốn như nhau, cũng có những ý tốt ý xấu như nhau.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952