Bờ trơn, bờ trợt, bờ sình,
Em ơi lỡ hẹn nên anh mới dầm mình ra đi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)