Bồng em đi dạo vườn dưa,
Dưa đà có trái chị chưa có chồng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)