Bốc mả kiêng ngày trùng tang, trồng khoai lang kiêng ngày gió bấc


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)