Bị rách nhưng lại có vàng,
Tuy rằng miếu đổ thành hoàng còn thiêng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)