Bể Đông có lúc vơi đầy,
Mối thù đế quốc có ngày nào quên.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)