Bậu về kẻo mẹ bậu trông,
Kẻo con bậu khóc kẻo chồng bậu ghen.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)