Bà khoe con bà tốt, đến tháng mười một bà biết con bà.


Khảo dị:
khen con bà tốt, một chạp bà biết con bà.
khen con bà tốt, tháng mười tháng một bà biết con bà.
Tháng mười tháng một khí trời thường khô, se, ta gọi là trời hanh. Dưới sức áp lực của khí trời, da người ta thường bị căng thẳng và nứt ra, ta gọi là nẻ. Da đẹp trắng đến đâu gặp trời hanh cũng khó tránh được nẻ. Bà vẫn khen con bà đẹp nhưng đến tháng mười tháng một bà sẽ biết da dẻ con bà đẹp hay không. Câu này nêu cái ảnh hưởng của thời tiết đối với vẻ đẹp con người.

Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952