Ao thẳm càng lắm cá trê,
Những người tâm ngẩm càng ghê tinh thần.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001