Anh về thắt rế kim cang,
Vót đôi đũa bếp cưới nàng còn dư.
Anh về bán ruộng cây đa,
Bán đôi trâu già chẳng cưới đặng em.
Ruộng cây đa anh cấp phần hương quả,
Đôi trâu già ta chả bán chi.
Anh về xách áo ra đi,
Bán rồi mới cưới nữ nhi chốn nầy.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975