Anh về thấy kiểng thêm thương,
Nhành mai ủ dột vách tường nhện giăng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001