Anh về thưa với mẹ thầy,
May chăn cho rộng ta rày đắp chung.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001