Anh về thưa với mẹ cha
May chăn cho rộng để mà đắp chung
Sập, bình phong, chăn bông, chiếu miến
Trong thì lụa xuyến, ngoài miến the đôi
Chẳng đâu hơn nữa, anh ơi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001