Anh về tìm vợ con anh,
Lá rụng về cội bỏ nhành bơ vơ.
Tiếc công dát nứa đan lờ,
Để cho con cá vượt bờ nó đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001