Anh về ngoài Huế thắt rế tai bèo,
Gửi vô em bán đỡ nghèo nuôi anh.


Khảo dị:
Anh về ngoài Huế thắt rế tai bèo,
Gửi vô em bán đỡ nghèo đôi năm.
Anh ra ngoài Huế, thắt rễ dải bèo,
Gởi em bán đỡ nghèo đôi năm.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001