Anh về lấy vợ cách sông,
Để tôi lấy chồng giữa ngõ anh ra.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001