Anh về kiếm vợ là xong,
Em là tép nhỏ lộn rong khó tìm.


Khảo dị:
Anh về kiếm vợ cho xong,
Em là con tép nhỏ lộn rong khó tìm.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009