Anh về hỏi mẹ cùng thầy,
Có cho làm rể bên này hay không?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001