Anh về em những trông theo,
Trông cho khuất núi, qua đèo mới thôi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)