Anh về em chẳng dám cầm,
Dang tay đưa bạn, ruột bầm như dưa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)