Anh về cưa ván đóng đò
Trước đưa quan khách, sau dò ý em
- Ý em em chở khó dò
Bắc cầu khó bắc, đưa đò khó đưa


Khảo dị:
Anh về cưa ván đóng đò
Trước đưa quan khách sau dò nghĩa nhân
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001