- Anh về anh cạo râu đi,
Mai sau trẻ lại anh thì đến chơi.
- Tức cái phận giận cái duyên,
Ba cái râu mọc sớm để gái thuyền quyên giày vò.


Khảo dị:
- Anh về cạo râu đi,
Mai sau trẻ lại hãy thì đến chơi.
- Tức cái phận giận cái duyên,
Ba cái râu mọc sớm để gái thuyền quyên giày vò.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001