Anh về Bình Định thăm cha,
Bỏ cây rau sộp, lá già ai ăn?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001