Anh về đi học cho chuyên,
Để em sồi vải kiếm tiền đi thi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001