Anh về đưa cội cây dừa,
Đôi ba năm nữa mới vừa tuổi em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001