Anh về đường ấy mấy cung,
Cho em về cùng thăm mẹ thăm cha.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001