Anh về Đập Đá, Gò Găng,
Bỏ em kéo vải sáng trăng một mình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001