Anh trông thân thể tôi này
Có ăn, có mặc nó bày ra đây


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001