Anh sắm cho em cái nón mười sáu vành
Vành đen tiến đỏ, chỉ nhỏ nức thanh
Chằm dạy đội nhẹ, một mẹ hai con, lá trắng đoát non
Lan mai cúc trúc, tùng lộc xum vầy
Hai hũ rượu đầy, hai hũ rượu đỏ
Anh thương em rày vạn cổ chí kim
Biết rằng mô đá nổi vông chìm
Muối chua chanh mặn ớt ngọt đường cay
Cớ chi anh biết ngõ em rày
Đường thiên sơn vạn thuỷ mấy trăm ngày anh cũng theo


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001