- Anh ra về, em cũng muốn về theo
Sợ truông cát nóng, sợ đèo đá dăm
- Đá dăm anh đã lượm rồi
Truông kia cát nóng, anh đã bồi đất thêm


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001