Anh ra về em đứng chực cửa ngăn
Hai hàng luỵ nhỏ, ướt khăn xéo điều


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001