Anh ra đi Tây, bỏ lại năm sào ruộng sâu một sào ruộng cạn
Ruộng sâu bị hạn, ruộng cạn sâu keo ăn
Lấy chi nuôi thầy với mẹ quanh năm
Đêm năm canh nằm nghĩ lại, ruột tằm héo hon


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001