Anh ngồi xuống đây cho em phân trần sau trước
Ngày xưa sông Ngân, Ô Thước không bắt được cầu ngang
Ví dầu duyên nợ cách trở đôi đàng
Cầu cho anh sớm thành đôi bạn, em có trổ nhuỵ vàng cũng cam tâm


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001