Anh nằm cầm ống than với ngọn đèn hồng
Tuy ạnh lăn liều nhựa chạnh lòng nhớ em


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001