Anh năng lên gối làm quen,
Trước hết nhân ngãi, sau men vợ chồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001