Anh này rõ khéo làm ăn
Đi cày chẳng biết, chít khăn mượn người


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001