Anh mua cho em cái yếm hoa chanh
Ra đường bạn hỏi, nói của anh cho nàng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001