Anh muốn trông, anh lên Ba Dội anh trông,
Một Dội anh trông, hai Dội anh trông.
Trống thu không ba hồi điểm chỉ,
Anh ngồi anh nghĩ, thở vắn than dài.
Trúc nhớ mai, thuyền quyên nhớ khách,
Quan nhớ ngựa bạch, bóng lại nhớ cây.
Anh nhớ em đây, biết bao giờ mới được,
Đạo vợ chồng chẳng trước thì sau.
Trăm năm xin chớ quên nhau.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975