Anh mong cho cả gió đông,
Cho thuyền tới bến, anh trông thấy nàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001