Anh lui về thưa với thầy se sẽ bẩm với mẹ ở nhà
Để cho đôi ta kết nghĩa giao hoà với nhau


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001