Anh kia lịch sự đi đàng,
Mời anh hãy ghé vào hàng nghỉ ngơi.
Tay nâng chén rượu toan xơi,
Tay gạt nước mắt: thiếp ơi, chàng về!
- Chàng về thiếp cũng như mê,
Thiếp ở chàng về chàng nghĩ làm sao?
Đôi bên đông liễu tây đào,
Dạ sầu ngao ngán làm sao bây giờ?


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975