Anh không phải người đặng chim quên ná
Anh không phải người đặng ná quên nơm
Thiếp trông chàng như dạ đói trông cơm
Chàng trông thiếp như hồng kia trông nhạn
Đêm năm canh lòng ta tưởng bạn
Ngày sáu khắc dạ nhớ chờ trông
Bữa nay vắng bạn ta buồn
Muốn đi thăm bạn, sợ các ngả nguồn đều hay...


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001