Anh ham giàu là anh ham dại
Của hoạnh tà người lại mau hư


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001