Anh dặn em như Thuấn dặn Nghiêu
Gắng công nuôi mẹ, chớ xiêu tấc lòng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001