Anh chẻ tre bện sáo ngăn sông
Cho đến khi đó vợ đây chồng kết hai
Anh chẻ tre bện sáo cho dày
Ngăn sông Trà Khúc, tất có ngày gặp em


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001