Anh ơi uống rượu thì say,
Bỏ ruộng ai cày, bỏ giống ai gieo.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001